Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND huyện
Báo cáo số 09/BC-HĐND, ngày 11/07/2014 (11/07/2014)

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về

Tờ trình số 94/TTr-UBND, ngày 07/7/2014 (06/07/2014)

Tờ trình về việc thông qua (Dự thảo) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 của huyện Hòa Bình. Tải về

Tờ trình số 93/TTr-UBND, ngày 07/7/2014 (06/07/2014)

Tờ trình về việc xin sử dụng kết dư ngân sách năm 2013. Tải về

Báo cáo /BC-UBND, ngày 26/06/2014 (06/07/2014)

 Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014. Tải về

Báo cáo số 124/BC-UBND, ngày 08/7/2014 (06/07/2014)

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòa Bình năm 2013. Tải về

Báo cáo số 125/BC-UBND, ngày 08/7/2014 (06/07/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời ý kiến cử tri và trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về

Công văn số 126/UBND, ngày 08/07/2014 (06/07/2014)

 Công văn về việc trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về

Báo cáo số 02/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội (06/07/2014)

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tải về

Báo cáo số 03/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội (06/07/2014)

 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện "Về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2013 cấp huyện năm 2013 huyện Hòa Bình". Tải về

Báo cáo số 01/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội (04/07/2014)

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc cho sử dụng kết dư ngân sách Nhà nước năm 2013. Tải về

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện