Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy chế hoạt động Cổng TTĐT
Quy chế hoạt động Cổng TTĐT

Căn cứ Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện Hòa Bình. Quy chế gồm 4 chương, 15 điều quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện. Quy chế gồm các nội dung cụ thể như sau:

 

QUY CHẾ
Cung cấp và quản lý thông tin trên
Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2013/QĐ-UBND
Ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình)

 

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử của Huyện (gọi tắt là Website), được áp dụng đối với các đơn vị phòng, ban UBND các xã, thị trấn, các cá nhân tự nguyện tham gia Cổng thông tin điện tử.

2. Việc cung cấp và quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Huyện được thực hiện theo các qui định của pháp luật hiện hành.

3. Quy chế được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý, cơ chế chính sách cho việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước của hệ thống cơ quan chính quyền huyện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của UBND huyện Hòa Bình và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này “Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình” được hiểu như sau:

1. “Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình” là hệ thống trên Internet được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường giao tiếp điện tử để cung cấp cho công dân, tổ chức những nội dung sau:

- Đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện đến với công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với chính quyền huyện một cách nhanh chóng, thuận tiện.

- Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.

2. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình được hoạt động chính thức tại địa chỉ internet: http://hoabinh.baclieu.gov.vn

3. Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình được giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử nêu trên dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Hòa Bình.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình:

1. Mọi thông tin, dịch vụ được cung cấp lên Cổng thông tin điện tử đều nhằm mục tiêu công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền huyện, tạo điều kiện để công dân, tổ chức tham gia xây dựng chính quyền.

2. Thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp lên Cổng thông tin điện tử huyện phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, chính xác, kịp thời và mang tính xây dựng. Không được cung cấp các thông tin mật theo quy định của Nhà nước.

    Điều 4. Các thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử huyện có thể được sử dụng đối với các phương tiện thông tin đại chúng khác nhưng phải được phê duyệt của Ban Biên tập và Ủy ban nhân dân huyện.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Điều 5. Các thông tin do các đơn vị cung cấp lên Cổng thông tin điện tử gồm:

1. Thông tin về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, các ngành, các cấp, các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

2. Các thông tin trạng thái hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công của các phòng, ban và bộ phận "Một cửa" của huyện.

3. Thông tin văn bản quy phạm pháp luật của huyện và các văn bản pháp luật của huyện và tỉnh.

4. Các thông tin chung giới thiệu về huyện Hòa Bình:

- Giới thiệu về vị trí địa lý, kinh tế xã hội, văn hóa trên địa bàn huyện.

- Giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

- Các thông tin chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của huyện, các phòng chuyên môn thuộc huyện.

- Danh sách tên, số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng các đơn vị phòng, ban, ngành trực thuộc.

-Lịch họp, lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện.

5. Các thông tin về Kinh tế, Văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Huyện không thuộc nội dung bảo mật theo quy định của Nhà nước.

6. Các thông tin khác theo chỉ đạo của UBND huyện.

* Các thông tin có từ độ MẬT trở lên không được đưa lên Website.

Điều 6. Trách nhiệm cơ quan quản lý website và của các đơn vị, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện

          1. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm về tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, cụ thể:

- Vận hành Cổng thông tin điện tử, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử và các đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và đường truyền.

- Tổ chức Cổng thông tin chung về huyện Hòa Bình, hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử.

- Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, trình UBND huyện giải quyết, đảm bảo thông suốt quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử, đảm bảo các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng hoạt động ổn định thông suốt.

2. Phòng Nội vụ:

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa-Thông tin tham mưu UBND huyện chỉ đạo hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát định kỳ việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử; tham mưu UBND huyện trong việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin, dịch vụ; kỷ luật, khiển trách các đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các đơn vị trong hoạt động biên tập, cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, công dân trên địa bàn huyện truy cập, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND Huyện cân đối dự toán, hàng năm phân bổ kinh phí chi cho công tác cập nhật, biên tập thông tin và cơ chế chi trả nhuận bút, kinh phí cho Cổng thông tin điện tử của huyện.

Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng ban huyện:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị mình cho Ban Biên tập để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử huyện. Thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời. Người ký duyệt thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

- Tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc cán bộ, công chức trong đơn vị mình quản lý tham gia làm cộng tác viên để viết tin, bài về lĩnh vực phụ trách nhằm đảm bảo cho nội dung các chuyên mục của Cổng thông tin điện tử phong phú, thiết thực, sát với tình hình thực tế, phản ánh được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức:

Cán bộ, công chức các phòng ban huyện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những thông tin, các sự kiện, tư liệu, viết bài, trả lời hỏi, đáp,… thuộc lĩnh vực mình phụ trách trên địa bàn huyện.

Chương III

BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN

Điều 9. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện:

1. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND Huyện. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của Cổng thông tin điện tử và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên Cổng thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung, chất lượng của Website.

Điều 10. Trách nhiệm các thành viên Ban Biên tập:

1. Trưởng ban Ban Biên tập là người điều hành, quyết định tin, bài được đăng tải và nội dung hoạt động của Cổng thông tin điện tử, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Ban Biên tập.

2. Các Biên tập viên trực tiếp soạn hoặc tiếp nhận các tin, bài của Cộng tác viên và các tin từ các văn bản điều hành, chỉ đạo của UBND Huyện, thu thập các thông tin trực tiếp từ hoạt động của UBND huyện theo lĩnh vực được phân công.

3. Quản trị Cổng thông tin điện tử huyện có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi đáp; đồng thời chuyển đến các biên tập viên phụ trách lĩnh vực kiểm tra sự chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Trưởng Ban biên tập xét duyệt và có trách nhiệm duy trì Cổng thông tin điện tử hoạt động thông suốt, liên tục. Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành đưa lên Cổng thông tin sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định. Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với Cổng thông tin điện tử của huyện.

Điều 11. Trách nhiệm về nội dung thông tin:

Thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử phải là những thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, hoạt động của huyện và là những thông tin chính thống, công khai, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật. Ban Biên tập và cán bộ, công chức khi đưa tin phải chịu trách nhiệm về những thông tin của mình trước UBND huyện và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin trên Website.

Điều 12. Đăng tải thông tin lên Website.

1. Các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi, đáp gửi đăng tải lên Website phải có tên, địa chỉ của người viết; tin bài sưu tầm phải nêu rõ tài liệu tham khảo hoặc nguồn gốc xuất xứ và tên, địa chỉ người sưu tầm theo Mẫu cung cấp thông tin (Phụ lục kèm theo), phải gửi bằng văn bản và gửi qua Email ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn hoặc ubndhuyenhoabinh@gmail.com để Ban Biên tập tổng hợp trình Trưởng Ban biên tập xét duyệt trước khi xuất bản tin.

2. Ưu tiên đăng các tin, bài của cộng tác viên là cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị được giao phụ trách về từng lĩnh vực công tác.

Điều 13. Chuẩn hóa, bảo mật và an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

1. Phông chữ (font) dùng trong văn bản, tin, bài cung cấp lên Cổng thông tin điện tử phải sử dụng phông chữ tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909: 2001 (theo Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức Đảng và Nhà nước).

2. Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi phá hoại Cổng thông tin điện tử huyện Hòa Bình dưới mọi hình thức.

Chương IV
   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, an ninh trên Cổng thông tin điệm tử huyện Hòa Bình.

Điều 15. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần bổ sung, sửa đổi, Thủ trưởng các phòng ban, ngành huyện gửi văn bản về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện