Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Hơn 400 đảng viên, đoàn viên công tác ở các ban, ngành, đoàn thể huyện học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Văn hóa - Xã hội
Thứ sáu, 26/03/2021, 09:42
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Hơn 400 đảng viên, đoàn viên công tác ở các ban, ngành, đoàn thể huyện học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018, của Bộ Chính trị về “Cải cách chính sách Bảo Hiểm xã hội”. Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp...; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 01 ngày 15/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025” và  Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Lãnh đạo “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2020 – 2025”. Mục tiêu chung Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thông qua Hội nghị, giúp đảng viên, đoàn viên và hội viên đang công tác ở các ban, ngành huyện nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Huỳnh Long

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 51

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện