Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giấy mời Hội nghị tập huấn về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013

Giấy mời
Thứ ba, 14/05/2013, 16:45
Màu chữ Cỡ chữ
Giấy mời Hội nghị tập huấn về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN HÒA BÌNH                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:            /GM-UBND                                        Hòa Bình, ngày     tháng     năm 2013

                                                       GIẤY MỜI

 

            Để điều tra, thu thập, cập nhật, xử lý thông tin biến động cung – cầu lao động năm 2013, nhằm từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, thông qua việc ghi chép, cập nhật sự biến động về lao động, việc làm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 - Thành phần mời:

 

               * Cấp huyện: + Thành viên Ban Chỉ đạo điều tra lao động, tiền lương, nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và cập nhật cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động năm 2013 huyện.

 

                * Cấp xã, thị trấn: + Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (phụ trách Khối Văn xã);       

     

                                         + Điều tra viên, Giám sát viên các xã, thị trấn (Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mời - Có danh sách kèm theo).

 - Thời gian: 01 ngày, vào 07 giờ 30 phút, ngày 23/5/2013 (Thứ 5)

 

 - Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

 

 * Lưu ý: Giao Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần phục vụ hội nghị.

 

 Nhận được giấy mời rất mong các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần thời gian và địa điểm./.

Danh sách giám sát viên, điều tra viên đính kèm

Nơi nhận:                                                                          TL.CHỦ TỊCH

- Như thành phần mời;                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG                  

- Lưu: VT, (Nam).                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                       

                                                                                          Lý Hoài Phong

Số lượt xem: 337

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện