SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
0
7
1
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 14/11/2018, 10:30

Huyện Hòa Bình - Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới, khóa II – 2018

Sáng ngày 13/11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hòa Bình tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới, khóa II năm 2018.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học lần này có 43 học viên, là cán bộ đảng viên, đang công tác và sinh hoạt tại các chi bộ đảng cơ sở. Trong thời gian 08 ngày, các học viên  sẽ được trang bị những kiến thức về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí đảng viên đang trong thời gian dự bị nắm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó  mỗi đảng viên xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
                                                                                    Tiến Luận
(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt người xem: 1032 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày