SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
2
3
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 16/05/2019, 10:20

Huyện Hoà Bình – Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khoá I - năm 2019.

Ngày hôm qua 15/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hoà Bình đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khoá I - năm 2019. Tham gia lớp học này gần 50 học viên, là đảng viên dự bị đang công tác ở các ban, ngành đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Ảnh tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 07 ngày tập trung học tập, các học viên sẻ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và Cách mạng Việt Nam; Về phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ;  xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên.
Lớp học nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ đảng viên mới, nhất là về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để khi trở về địa phương, đơn vị công tác, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và luôn xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam ./.
                                                                                Huỳnh Long
 

Số lượt người xem: 627 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày