SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
5
7
0

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC KHỐI ĐẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC

HUYỆN ỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:                Hồ Thanh Thủy

    2. Phó Bí thư TT:   Phạm Minh Luyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

ĐT: 0781.3880373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh VP:               Lê Minh Đầy

 2. Phó CVPHC-QT: Nguyễn Thị Ngọc Hân

 3. Phó CVP TH:      Vũ Thị Hồng Lê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3881342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Trưởng ban:        Mai Cẩm Giang

  2. P.Trưởng ban:     Nguyễn Thái Pháp

  3. P.Trưởng ban:     Nguyễn Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3880163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng ban:        Long Quang Dũng

 2. Phó Trưởng ban: Đinh Văn Huyền

 3. Phó trưởng banQuách Ngọc Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3880046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Trưởng ban:         Lê Hồng Thắm

  2. Phó Trưởng Ban: Trần Thanh Thúy

   3. Phó Trưởng Ban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3880043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Chủ nhiệm:        Phan Công Luận

  2. Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chiến

  3. Phó Chủ nhiệm: Lâm Quốc Thi