SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
6
7
2
Tài liệu kỳ họp HĐND Thứ Bảy, 08/08/2020, 13:45
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (lần 4)  (10/12)
Tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (lần 3)  (02/12)
Tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (lần 2)  (01/12)
Tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016  (28/11)
Tải về
Quyết định số 18/QĐ-HĐND, ngày 12/11/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát  (08/11)
Tải về
Quyết định số 17/QĐ-HĐND, ngày 07/11/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát  (08/11)
Tải về
Quyết định số 16/QĐ-HĐND, ngày 04/11/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát  (08/11)
Tải về
Kế hoạch số 04/KH-HĐND, ngày 31/10/2014 triển khai chuẩn bị nội dung kỳ họp  (31/10)
Tải về
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ X, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Từ ngày 15- 16/12/2014)  (31/10)
Tải về
Báo cáo số 12/BC-HĐND, ngày 31/10/2014 về kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X  (31/10)
Tải về
Báo cáo số 09/BC-HĐND, ngày 11/07/2014  (11/07)
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về
Tờ trình số 94/TTr-UBND, ngày 07/7/2014  (06/07)
Tờ trình về việc thông qua (Dự thảo) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 của huyện Hòa Bình. Tải về
Tờ trình số 93/TTr-UBND, ngày 07/7/2014  (06/07)
Tờ trình về việc xin sử dụng kết dư ngân sách năm 2013. Tải về
Báo cáo /BC-UBND, ngày 26/06/2014  (06/07)
Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014. Tải về
Báo cáo số 124/BC-UBND, ngày 08/7/2014  (06/07)
Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòa Bình năm 2013. Tải về
Báo cáo số 125/BC-UBND, ngày 08/7/2014  (06/07)
Báo cáo kết quả thực hiện trả lời ý kiến cử tri và trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về
Công văn số 126/UBND, ngày 08/07/2014  (06/07)
Công văn về việc trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Tải về
Báo cáo số 03/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội  (06/07)
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện "Về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2013 cấp huyện năm 2013 huyện Hòa Bình". Tải về
Báo cáo số 02/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội  (06/07)
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tải về
Báo cáo số 01/BCTT.BKT-XH, ngày 04/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội  (04/07)
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc cho sử dụng kết dư ngân sách Nhà nước năm 2013. Tải về

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày